برچسب: فدراسیون بین المللی اولیا و مربیان

انجمن اولیا و مربیان 0

24 مهر ماه روز انجمن اولیا و مربیان

24 مهر ماه روز انجمن اولیا و مربیان انجمن اولیا و مربیان نامی آشنا برای اکثر افراد می باشد که در مدرسه با همکاری میان والدین دانش آموزان و مربیان و مدرسان شکل می گیرد و در واقعی پلی ارتباطی برای رفع مشکلاتی که ممکن است در مدرسه وجود داشته...