این قسمت مربوط به پروژه های در حال انجام و یا پایان یافته گروه پرشین بکس میباشد .