بهترین ماشین ایرانی پراید (طنز جالب)

0573862001349465231 parsnaz ir

اگر آخرین اظهار نظر درباره سرقت 13 ثانیه ای این خودروی محبوب ایرانی و البته گران شده تا سقف ابتدای تولید خودروی ملی – سمند – را هم نادیده بگیریم، پراید آنقدر محاسن(!؟) دارد که بتوان در رسای آن شعر سرود.

بهترین ماشین ایرانی پراید

گرچه گاهی قاتل جانی پراید!


بینمت اکنون به هرجا و مکان


جانشین خوب پیکانی پراید


بسکه محکم هستی و سفت و قوی


مثل تانک جنگ میمانی پراید!


چشم بی پولان همه بر روی تو


چون که امید فقیرانی پراید


اغنیا سوی فراری می روند


درد ماها را تو درمانی پراید


هر کجا باشد ژیان یا که رنو


توی آنجا مثل سلطانی پراید


دارد اکنون اصغری و آتقی


مریم و مش مهدی و مانی پراید


یا که دارد بندری و ساوه ای


سیستانی و خراسانی پراید


گر که از مادرزنت سیری هنوز


هدیه اش کن بی پشیمانی پراید


من خجالت می کشم از وصف تو


بسکه داری حسن پنهانی پراید