برچسب گذاری توسط: شایعه ترسا فیدالگو

۱۳

ترسا فیدالگو کیست ؟ ترسا فیدالگو واقعیت دارد ؟

باز هم شایغه و باز هم فضای مجازی … این روز ها در فضای مجازی شایعاتی میپیچد که با عقل انسان همخوانی ندارد . همانطور که در تالارگفتگو هم گفته بودیم اکثر پیام هایی...