دسته: روانشناسی

۰

خیلی ناراحتم !

ناراحتم یا خیلی ناراحتم ! تا به حال شده از دست خودتان ناراحت باشید یا حتی بدن دلیل خاصی ناراحت باشید و احساس بدی داشته باشید ؟ اگر نارحت هستید و به دنبال دلیل...