صحنه بين الملل اين روزها با تحولات گسترده اي مواجه است كه فضايي از ناآرامي و بحرانها را بر عرصه بين الملل حاكم ساخته است. از جمله اين تحولات بازگشت چهره هاي قديمي به صحنه سياسي و اجتماعي است كه فضايي قابل توجه را بر برخي كشورها حاكم ساخته است.

در عراق بار ديگر طارق الهاشمي معاون رئيس جمهور با سفر به قطر و عربستان بحران ساز مي‌شود. در عراق همچنين عزت ابراهيم الدوري معاون صدام پس از 9 سال در صحنه حضور يافته و عليه دولت مالكي بيانيه صادر مي كند.

در مصر عمر سليمان مشاور امنيت ملي حسني مبارك كانديداتوري خود براي انتخابات رياست جمهوري را اعلام مي‌كند. الظاهري سر كرده گروه القاعده بار ديگر بيانيه صادر كرده و بر مقابله با غرب تاكيد مي‌كند، در حالي كه تهديداتي نيز عليه برخي كشورها صورت مي‌دهد. حال اين سوال مطرح است چرا بازگشتند؟

بررسي كارنامه چهره‌هاي مطرح شده نشان مي‌دهد كه هر كدام از آنان در زمان فعاليت خود زمينه‌هاي بسياري براي بحران سازي ايجاد كرده‌اند و شرايط را در كشورشان با چالش همراه ساخته‌اند.

از سوي ديگر هر كدام از اين افراد با برخي از كشورهاي غربي و عربي روابط گسترده‌اي داشته‌اند به نوعي مجري برخي طرح‌هاي آنها بوده‌اند. با توجه به اين شرايط مي‌توان گفت ظهور دوباره اين افراد در صحنه بيشتر از آن كه براي كسب قدرت ‌باشد برگرفته از تحركات غرب براي بحران سازي در كشورهاي مذكور و كل منطقه است.

به عنوان نمونه بازگشت الدوري به عراق فضايي از بحران و ناامني را ايجاد مي‌كند چرا كه در كنار وي بار ديگر حزب بعث فعاليت خود را تشديد خواهد كرد . با وجود بعثي‌ها و برخي از جريانهاي غرب گرا وابسته به كشورهاي عربي در عراق، حضور الدوري را مي‌توان اقدامي براي بحران سازي بيشتر در اين كشور دانست كه فشارها را بر اين كشور تشديد مي‌كند. يا در مصر بازگشت عمر سليمان به صحنه سياسي به چالشي براي مصر مبدل خواهد شد كه فضاي امنيت آن را تحت الشعاع قرار مي‌دهد.

هر چند كه شرايط داخلي كشورها و فضاي ناآرام بين المللي مي‌تواند از عوامل احياي اين افراد و جريان‌ها باشد اما روند تحولات از حمايت‌هاي كشورهاي عربي و غربي از آن حكايت دارد  كه ابهامات بسياري را در صداقت رفتاري‌ آنها ايجاد كرده است.

بر اين اساس است كه بسياري تأكيد دارند تحولات مذكور نه برگرفته از شرايط داخلي و خواست مردم كشورها بلكه برگرفته از توطئه‌اي ديگر از سوي برخي كشورهاي عربي و غربي است كه براي رسيدن به منافع خود به بحران سازي روي آورده‌اند چنانكه به عنوان مثال در مصر ، كشورهاي غربي و صهيونيست‌ها از نامزدي عمر سليمان در انتخابات رياست جمهوري حمايت كرده‌اند چرا كه وي را مهره‌اي‌ مي‌دانند كه مي‌تواند چالش‌هاي جديدي پيش روي انقلابيون مصر ايجاد كند.

قاسم غفوري-جام جم آنلاين