جام جم آنلاین : نشست مشترک مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیران رسانه ملیMedia/images/1391/01/22/100809030633.jpg,
Media/images/1391/01/22/100809030619.jpg,
Media/images/1391/01/22/100809030624.jpg,
Media/images/1391/01/22/100809030641.jpg,
Media/images/1391/01/22/100809030614.jpg,
Media/images/1391/01/22/100809030651.jpg,
Media/images/1391/01/22/100809030659.jpg,
Media/images/1391/01/22/100809030646.jpg,
Media/images/1391/01/22/100809030629.jpg,
Media/images/1391/01/22/100809030663.jpg,
Media/images/1391/01/22/100809030670.jpg,
Media/images/1391/01/22/100809030655.jpg,
Media/images/1391/01/22/100809030678.jpg,
Media/images/1391/01/22/100809030666.jpg,
Media/images/1391/01/22/100809030675.jpg,
Media/images/1391/01/22/100809030697.jpg,