جام جم آنلاين: نشست خبری امیر احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتشMedia/images/1391/01/23/100809099243.jpg,
Media/images/1391/01/23/100809099249.jpg,
Media/images/1391/01/23/100809099259.jpg,
Media/images/1391/01/23/100809099284.jpg,
Media/images/1391/01/23/100809099268.jpg,
Media/images/1391/01/23/100809099300.jpg,
Media/images/1391/01/23/100809099263.jpg,
Media/images/1391/01/23/100809099278.jpg,
Media/images/1391/01/23/100809099273.jpg,
Media/images/1391/01/23/100809099295.jpg,
Media/images/1391/01/23/100809099233.jpg,