جام جم آنلاين: ديدار تيمهاي ذوب آهن و شهرداري تبريز با تساوي خاتمه يافت.Media/images/1391/01/20/100808871874.jpg,
Media/images/1391/01/20/100808871887.jpg,
Media/images/1391/01/20/100808871900.jpg,
Media/images/1391/01/20/100808871891.jpg,
Media/images/1391/01/20/100808871905.jpg,
Media/images/1391/01/20/100808871878.jpg,
Media/images/1391/01/20/100808871883.jpg,
Media/images/1391/01/20/100808871896.jpg,
Media/images/1391/01/20/100808871909.jpg,
Media/images/1391/01/20/100808871927.jpg,
Media/images/1391/01/20/100808871936.jpg,
Media/images/1391/01/20/100808871940.jpg,
Media/images/1391/01/20/100808871931.jpg,
Media/images/1391/01/20/100808871914.jpg,
Media/images/1391/01/20/100808871870.jpg,
Media/images/1391/01/20/100808871922.jpg,
Media/images/1391/01/20/100808871864.jpg,