جام جم آنلاين: سليقه در انتخاب سوژه توسط عكاس و در عين حال حضور او در زمان و مكان مناسب دليل اصلي جذابيت عكس است. دور دنيا از نگاه دوربين. 22 فروردين 91. منبع: فرانس تي وي انفو.
Media/images/1391/01/22/100809050784.jpg,
Media/images/1391/01/22/100809050794.jpg,
Media/images/1391/01/22/100809050804.jpg,
Media/images/1391/01/22/100809050815.jpg,
Media/images/1391/01/22/100809050827.jpg,
Media/images/1391/01/22/100809050838.jpg,
Media/images/1391/01/22/100809050849.jpg,
Media/images/1391/01/22/100809050861.jpg,
Media/images/1391/01/22/100809050871.jpg,
Media/images/1391/01/22/100809050882.jpg,