خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و ادارات تابعه آن ممنوع شد.

 مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران درگفتگو با واحد مركزي خبر افزود: در جلسه اخیر روسای آموزش و پرورش مناطق شهر تهران مقرر شد واحدهای پشتیبانی و کارپردازی این ادارات از خریدکالاهای خارجی دارای مشابه داخلی بپرهیزند.


سید علی یزدیخواه همچنین از ایجاد ستادی اجرایی برای برنامه ریزی و پیشبرد اهداف سال تولید ملی و حمایت ازکار و سرمایه ایرانی در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران خبر داد.


” اقدامات آموزش و پرورش شهر تهران برای تحقق شعار امسال در دو بخش نرم و سخت افزاری اجرا می شود که خرید کالاهای خارجی در چارچوب اقدامات سخت افزاری ممنوع شده است.”


وی گفت : در عرصه نرم افزاری نیز اقدامات فرهنگی مختلفی مانند فراخوان مقالات علمی وتشویق دانش آموزان و فرهنگیان به مصرف کالاهای داخلی در تجمعات مختلف در دستور کار ادارات آموزش و پرورش شهر تهران قرار دارد.