دسته بندی
  هتل های مشهد

  جملات زیبا درباره دختر + عکس

  با تجه به نیاز کاربراتن صفحات مجازی به متن ها زیبا ، با سری جدید جملات زیبا درباره دختر به همراه عکس در خدمت شما علاقمندان هستیم . با ما همراه باشید .

  جملات زیبا درباره دختر + عکس

  تمام عروسک های دنیا؛

  یتیم می ماندند؛
  اگر خدا دخـــتـــر را نمی‌ آفرید …!
  جملات زیبا درباره دختر + عکس

  دختر یعنی لبخند در هجوم گریه ها آرامش وقت بی قراری های مدام عاشقانه ای هنگام غروب ، وسط میدان جنگ

  دختر یعنی تفسیر جمله ی ” دوستت دارم ” یعنی خدا هم زیباست، عجب نقاشی خوبی است
  دختر یعنی دختر ، مادر ، معصومیت تا بی نهایت …

  جملات زیبا درباره دختر + عکس

  جملات زیبا درباره دختر + عکس
  اصلا زن ساخته شده واسه ناز کردن!
  گیر دادن
  غر زدن
  حسادت کردن
  دوست داشته شدن
  اصن دلش میخواد…

  مشکل داری نیا طرفش…

  جملات زیبا درباره دختر + عکس

  جملات زیبا درباره دختر + عکس
  ” فقط مردها غیرت ندارند “…
  باورکن دختر ها هم رگ غیرتی دارند…
  که اگر گل کند ….!
  همه ی مردانگی ات زیر سوال میرود …!!!
  جملات زیبا درباره دختر + عکس

  غیر از مادر .. خواهر یکی از عزیزترین موجوداته که میتونه کنارت باشه .

  جملات زیبا درباره دختر + عکس

  جملات زیبا درباره دختر + عکس
  دختر ها سلیقه های خوبی دارند
  دختر ها نقاشی های خوبی دارند
  ” درد را در زیباترین شکلش می کشند “

  ولی ادعا نمی کنند …!

  جملات زیبا درباره دختر + عکس
  جملات زیبا درباره دختر + عکس

  جسارت میخواهد نزدیک شدن به افکار دختری که شب ها بالشش از هق هق شبانه اش خیس است.

  جملات زیبا درباره دختر + عکس

  جملات زیبا درباره دختر + عکس
  دخــتر بودלּ یعنے کفش هاے پاشنه بلند [عکس: 76.gif]
  دخــتر بودלּ یعنے لاک هاے رنگا ورنگ
  دخــتر بودלּ یعنے یه گوشے پر از آهنگ
  دخــتر بودלּ یعنے جواهرات قشنگ
  دخــتر بودלּ یعنے کمدے پر از شال
  دخــتر بودלּ یعنے وبلاگ داشتלּ
  دخــتر بودלּ یعنے به پسرآ محل نگذاشتלּ
  دخــتر بودלּ یعنے بے خــیال دنیآ
  دخــتر بودלּ یعنے مجلس هاے دخــترونه
  و در آخــر :
  دخــتر بودלּ یعنے دنیآے صـــــــورتے
  جملات زیبا درباره دختر + عکس
  نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم[عکس: %E3%82%9C%2A%E6%A3%AEgirl%2A%E3%82%9C_m.gif]
  نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد[عکس: %E2%98%86%E6%A3%AEgirl%E2%98%85_m.gif]
  هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم[عکس: %E2%98%86%E6%A3%AEgirl%E2%98%86_m.gif]
  روی چَمَن هآ غَلت میزَنَم[عکس: %E2%98%86%E6%A3%AEgirl%E2%98%85_m.gif]
  عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند[عکس: %E3%82%9C%2A%E6%A3%AEgirl%2A%E3%82%9C_m.gif]
  وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ[عکس: %E3%82%9C%2A%E6%A3%AEgirl%2A%E3%82%9C_m.gif]
  بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند[عکس: %E3%82%9C%2A%E6%A3%AEgirl%2A%E3%82%9C_m.gif]
  نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم[عکس: %E2%98%86%E6%A3%AEgirl%E2%98%86_m.gif]
  لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند[عکس: %E2%98%86%E6%A3%AEgirl%E2%98%86_m.gif]
  گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم[عکس: %E2%98%86%E6%A3%AEgirl%E2%98%86_m.gif]
  خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم[عکس: %E2%98%86%E6%A3%AEgirl%E2%98%85_m.gif]
  وبَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم[عکس: %E2%98%86%E6%A3%AEgirl%E2%98%86_m.gif]
  شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر خیآبآטּ و مهمآنـﮯ نیستَم[عکس: %E2%98%86%E6%A3%AEgirl%E2%98%86_m.gif]
  بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم[عکس: %E2%98%86%E6%A3%AEgirl%E2%98%86_m.gif]
  وَ بگویَم دوستَت دآرَم وقتـﮯ حتـﮯ[عکس: %E2%98%86%E6%A3%AEgirl%E2%98%86_m.gif]
  به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، دوستَت ندآرَم[عکس: %E3%82%9C%2A%E6%A3%AEgirl%2A%E3%82%9C_m.gif]
  وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،[عکس: %E2%98%86%E6%A3%AEgirl%E2%98%85_m.gif]
  دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَد[عکس: %E2%98%86%E6%A3%AEgirl%E2%98%85_m.gif]
  مَن خآلِصآنه هَمینَم!![عکس: %E3%82%9C%2A%E6%A3%AEgirl%2A%E3%82%9C_m.gif]
  جملات زیبا درباره دختر + عکس
  یه دختــرایی هستن[عکس: %E2%98%86%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E2%98%85_m.gif]
  کــــــه….
  لباســاشون[عکس: %E2%98%86%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E2%98%85_m.gif]هیچ وقت خانومانه نیست[عکس: %E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%82%8B_m.GIF]
  همیشــــه دختــرونه لباس میپــوشن[عکس: %E3%82%9C%2A%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%...2%9C_m.gif]پیرهن وشلوارای رنگی[عکس: %E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%82%8B_m.GIF]
  روی جــدول راه میــرن[عکس: %E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%81%A0%E3%...3%96_m.GIF]
  زیــرلب آهنگ های مرتضی پــاشایی رومیخونن[عکس: %28%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%...7%29_m.GIF]
  یهـــویاد خاطــره ای باعث میشــه بلنــدبخندن[عکس: %E3%81%88%E3%82%93%E3%81%B4%E3%81%A4_m.GIF]
  زود میرنجن زود آشتــی میکنن[عکس: %E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%...2%AD_m.GIF]
  حســودنیستن ولی انقـــــدحساس میشن وقتی عاشق میشن[عکس: %E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1_m.GIF]
  کـــــه زود بغض میکننــد[عکس: %E3%83%89%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%81%A0%E3%...0%82_m.GIF]
  زودم خــوب میشن[عکس: %E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.gif]
  اشک میریزن امـــایهــو اشکاشونو پاک میکنند[عکس: %E2%98%86%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E2%98%85_m.gif]
  میگــــن بی خیــــال میگــذره[عکس: %E2%98%86%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E2%98%85_m.gif]
  یه دخترایی هستن که وقتی توخیابون باهاشون راه میـــری[عکس: %E2%98%86%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E2%98%85_m.gif]
  یهـــو دستتــو محکـم میگــــیرن[عکس: %E3%82%9C%2A%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%...2%9C_m.gif]
  می چسبن بهــت[عکس: %E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%82%8B_m.GIF]آروم کنــارگوشت میگن:یهـــو دوست داشتنی شدی[عکس: %E2%98%86%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E2%98%85_m.gif]
  یه دختــــرایی هستن که بابچــه ها بازی میکنن[عکس: %E6%95%B4%E7%90%86_m.gif]
  باپیـــرمردا راه میــــرن و به خاطــره هاشون گوش میــدن[عکس: __utf-8_B_44GE44KN44GE44KN___m.gif]
  پیشه پیـــرزنا میشنن و تجــربه میگیرن[عکس: %E5%B9%B4%E6%9C%AB%E3%81%A0%E3%82%88%E3%...9%A4_m.GIF]
  این دختـــــــــــــــرا………..
  هیچــــــی…..این دختـــــرا ماهن
  جملات زیبا درباره دختر + عکس
  من یک دخترم[عکس: %E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%82%8B_m.GIF]
  هیچ گاه نمیتوانی درک کنی مرا
  نمیتوانی بفهمی که چرا رنگ اتاقم صورتی و نارنجی است
  نمیتوانی بفهمی لاک هایم را چرا دوست دارم[عکس: %E3%82%9C%2A%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%...2%9C_m.gif]
  درک نمیکنی اشک نمیریزم از ضعف اشک میریزم چون پر از احساسم[عکس: %E2%98%86%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E2%98%85_m.gif]
  متوجه نیستی که تق تق های کفش های پاشنه بلندم چه دنیاییست برایم
  نمیدانی چرا بند های کتونیم یکی سبز است یکی ابی
  نمیدانی چرا هنوز هم عروسک هایم را در اتاقم دارم[عکس: __utf-8_B_44GE44KN44GE44KN___m.gif]
  متوجه نیسی
  چون من یک دخترم
  دختری که سرشتش از پاکی و صداقت است[عکس: %E5%A4%A9%E6%B0%97%E3%81%A0%E3%82%88%E3%...2%8C_m.GIF]
  و……..
  نمدانی چرا بین این همه رنگ [عکس: %28%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%...7%29_m.GIF]
  نوشته من یک دخترم را با رنگ صورتی نوشته ام
  جملات زیبا درباره دختر + عکس

  مـنــ یکـــ دخــترمـ

  ✔ مـیـبینــمــ … مـیـفهـممــ …

  ✔ امـآ ســکوتــــ مـیکــنمــ تـآ تـو نـفهـمیـــ …

  ✔ حـوآسـمــ بـهـ تـمـآمــ جــزئیـآتــــ ایـنــ دنـیــآ هـســتـــــ

  ✔ تـمــآمــ و کـمـآلـــ … بـیـ هـیچـــ سـآنـســوریـــ …

  ✔ مـنــ یـکــــ دخـترمــ

  ✔ دلـمــ کـهـ بـشــکنــد

  ✔ دیـگــر بـند نـمیــخـــورد …!

  ✔ امــآ بـهـ رویـتـــ نـمیــ آورمـــ کـهـ زخــمشــ نـآعـلـآجــ اســتـــــ …

  ✔ نـآعـلـآجــ اسـتـــ و … شــآیـد هـمیـشـــگیـــ …

  ✔ مـنــ یـکـــ دخـترمــ

  ✔ و گـآهـیـــ مـیـــآنـــ ایـنـــ هـمهـ انـســـآنـــ نــرمـآلـــ

  ✔کـمــ مــیــ آورمــ از مــآنـدنــ ، خـستـهـ مـیــشــــومــ …

  ✔ مـیبــرمــ …!

  ✔ مـنـــ یـکـــ دخـترمـــ

  ✔ صـــآفــــمــ

  ✔ ســآدهـ امــ

  ✔ ایـنـــ دخـتر بـودنـــ رآ دوسـتـــ دآرمـــ …!

  جملات زیبا درباره دختر + عکس

  شیـطـان نـــیـســتــم

  فرشتـه هم نـیستم

  خـدا هـم نـیستـم

  فـقطدخترم

  از نـوع ســاده اش

  حوا گونه فـکر میکنم…

  فقط به خاطر یک ” سیب ”

  تــا کــــجـا بــایـــد تـــاوان داد ؟

  جملات زیبا درباره دختر + عکس

   زَن بـودن مُهـِم نیست!

  شیـر زَن بـودن هـُـنر اَسـت!

  مَـــــــن یـــِـــــک زَنــَـــــــــــم  . . .

  نــِگــــاه بــه چــِهـــره ی ظــَریــفَـم نـَکـُن

  اگـر اِراده کــُنـَم هــُویــَت مــَردانـه ات را بـه آتـَش خـواهـَم کشـید!

  جملات زیبا درباره دختر + عکس
  ای مرد
  زن اگر شیطنت نکند
  اگر برای گریه به آغوشت پناه نیاورد
  اگر تمام حرفهایش را برای تو نگوید
  اگر حسادتش را از روی بزرگی عشقش نبینی
  اگر صدایش و بوی تنش دلت را نلرزاند
  که زن نیست
  زن سراسر ناز است و نیاز
  و تو مرد تو اسطوره زندگی زنی
  پس مرد باش نه نر …
  جملات زیبا درباره دختر + عکس
   میترسم از دخترای که شرم و حیا ندارن
  اینای که هر روز با یکی می پرن
  اینای که بخاطر یه پسر هزارتا دروغ به پدر مادرشون میگن
  ….اینای که از احساسات بوی نبردن
  ….اینای که ظرافت زنونه ندارن
  …. اینای که بد دهنن
  ….اینای که شیطنتو با هرزگی اشتباه گرفتن
  اینای که به جای شیطنتای دخترونه کارشون شده تیغ زدن ودنیاشون شده مدل ماشین و پول و شارز
  … میترسم
  میترسم از دخترای ک دیگه دختر نیستن
  بانو دوست من
  خیلی بیشتر از اینا می ارزی قدر خودتو بدون
  جملات زیبا درباره دختر + عکس

  منـــ یهـــ دخترمـــــ…

  با تلنگری باران میشوم…

  باکلمه ای عاشق♥می شومــــــــــ

  با فریادی می شکنمــــــــــ↯

  زورم بہ تنها چیزی که مۍ رســــــــــد بغــض لعنتیهـــ

  هنوزهم با مداد رنگی خانه رویاهایم را به تصویر میکشمــــــ

  من دخترم پراز راااز….هرگز مرا نخواهی دانست!

  هرگز سرچشمه اشکهایم را نمیابی!

  عاشقـ لوس شدنام قهــــــــــر کردنام حـســـود شـــدنامـــــ …

  دختروونگی هامو با هیچ چی تو دنیا عوض نمیــــ کنمــــــــــ!

  دنیای دخترونه رو فقط یه دختر میـــتونه لمــــــــــس کنه!

  جملات زیبا درباره دختر + عکس

  بــآنـوے ســرزمین مــن..ارزش خــودتــــو بــدون.!بدون کــــﮧ تــــو قــرآره…لیــلــےشــیریــن پــرنسسو…تمـــآم هستـــے یکــ مـــرد بــاشـے !قــرآره چشـمآت گــرمآ بــخش مـــردے بـــآشه!قــرآره آغــوشتـــ لطیفـــ تــریـن جــآیگــاه مـــردے بـــآشه ! !قــرآره مــوهــآتـــ “نـــوازشگـــر” بـــے خــوآبــے هــآے مـــردے بـــآشه ! ! !قــرآره شخصیتتــــ اوج غــرور مـــردے بـــآشه!بـــــانــو …تـــوزیبــآتریــن لطیفـــ تریــن با احســـاس تریــن و پـــآکــ تریــלּمـــوجود ایــن کـــره خــآکــے هستـــے!

  {ارزش خــودتــــو بدون }

  جملات زیبا درباره دختر + عکس
   من عاشق این دخترونگی کردنامم
  عاشق این دنیای صورتیم
  عاشق دغدغه های دخترونه ام
  ست کردن تاپ و دامنام….
  گشتن تو صدتا مغازه وخریدکردن از همون مغازه اولی….
  جیغ های بنفش از ته دل تو ترن شهربازی…
  چیدن لاک های رنگو وارنگ….بهم ریختنشون….چیدنشون..وباز دوباره
  دوره همیهام با دخترای فامیل وپچ پچ های درگوشیمونو یهو بلند خندیدنامون
  حرفای دخترونه و فحشای پاستو ریزه…
  سرگذاشتن رو شونه دوستمو های های گریه کردن
  لوس شدنام واسه بابایی
  قهرکردنام با مامان خانم….
  گریه های از ته دلم موقع اهنگ گوش کردن یا رمان خوندن
  دفاع های با چنگ و دندون از معصومیت و تنهاییام….
  من دخترو نگی هامو با هیچی عوض نمیکنم….
  نه با تماشای فوتبال ازتو ورزشگاه ……
  نه با آزاد بودن و گشت زدنای نصف شبا…
  نه با …..هیچیه هیچی….
  دنیای دخترونمو فقط یه دختر میتونه لمسش کنه
  به افتخار همه دخترا….
  جملات زیبا درباره دختر + عکس

  زن هرچقدر هم که بزرگــــ شود

  همـــسر شود

  مــادر شود

  مادربزرگــــ شود

  درونش هنوز هم “دختــــری” کوچک چشم انتظار استـ

  انتظار میکشد برای لــوس شدن،

  محبتـــ دیدن،

  دستی میخواهد برای نوازش،

  و چشمی برای ستــــایش

  مهم نیست چند سالـــــه شدی

  زن که باشی،

  دنیایت هنوز صورتیستــــــ

  کلمات کلیدی:

  • در وصف دختر زیبا -
  • تصویر درباره دختر -
  • جملات زیبا در وصف دختر -
  • جملات زیبا درباره دختر همراه عکس -
  • عکس پروفایل آرشین -
  No votes yet.
  Please wait...

  ارسال دیدگاه

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  perm_identity

  textsms