رييس اداره راه و ترابري هراز از جلوگيري ۳۱ مورد ساخت و ساز غيرمجاز در حريم محور شرياني هراز در ايام نوروز
سال جاري توسط راهداران خبر داد.

علي نوري‌پور افزود: از آنجا كه محور ارتباطي هراز به عنوان يك شريان حياتي براي مازندران بوده و به طور ميانگين بيش از 30 هزار خودرو در آن درحال تردد است، لذا اين اداره در راستاي برنامه‌هاي خود در زمينه افزايش و ارتقاي ايمني اين محور در ايام نوروز اقدام به جلوگيري از ۳۱ مورد ساخت و ساز غيرمجاز در حريم اين محور كرد.


وي در ادامه صيانت از حريم راه‌ها را به منظور توسعه آتي راه و حفظ سرمايه ملي از وظايف ذاتي عموم مردم دانست و اظهار كرد: ساخت و ساز غيرمجاز در حريم راه‌ها يعني استقبال از پيامدهاي ناگوار ترافيكي و ناامني شديد در سطح محورها و همين طور محدوديت اراضي براي توسعه و تعريض محورها كه اين مسائل مي‌تواند در سطح وسيع‌تر عاملي در جهت ركود توسعه همه‌جانبه اين استان سرسبز و ولايت‌مدار باشد. (ايسنا)