جام جم آنلاين: پروژه‌هاي 17 هزار و 500 واحد مسكن مهر در استان خراسان رضوي با حضور رئيس جمهور افتتاح گرديد.
Media/images/1391/01/19/100808776963.jpg,
Media/images/1391/01/19/100808776968.jpg,
Media/images/1391/01/19/100808776972.jpg,
Media/images/1391/01/19/100808777005.jpg,
Media/images/1391/01/19/100808777011.jpg,
Media/images/1391/01/19/100808777015.jpg,
Media/images/1391/01/19/100808777019.jpg,
Media/images/1391/01/19/100808777023.jpg,
Media/images/1391/01/19/100808777028.jpg,
Media/images/1391/01/19/100808777031.jpg,
Media/images/1391/01/19/100808777036.jpg,
Media/images/1391/01/19/100808777041.jpg,
Media/images/1391/01/19/100808777045.jpg,
Media/images/1391/01/19/100808777050.jpg,
Media/images/1391/01/19/100808777054.jpg,
Media/images/1391/01/19/100808777059.jpg,
Media/images/1391/01/19/100808777063.jpg,
Media/images/1391/01/19/100808777068.jpg,